هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Plesk_01 اطلاعات php
Plesk_02 اطلاعات php
Plesk_03 اطلاعات php
Plesk_04 اطلاعات php
Plesk_08 اطلاعات php
Plesk_09 اطلاعات php
Plesk_10 اطلاعات php
Plesk_11 اطلاعات php
Plesk_12 اطلاعات php
Plesk_13 اطلاعات php
Plesk_14 اطلاعات php
Plesk_15 اطلاعات php
Plesk_16 اطلاعات php
Plesk_17 اطلاعات php
Plesk_18 اطلاعات php